Drepturile pacientului conformLegea drepturilor pacientului nr. 46/2003

 

-        Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.

-        Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

-        Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

-        Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

-        Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

-        Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

-        Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.

-        Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

-        Pacientul are dreptul de a cere în mod expres (in scris) să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

-           Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul scris pacientului.

-          Pacientul are dreptul de a cere in scris şi de a obţine o altă opinie medicală.

-          Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

-          Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

-          Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.

-          În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

-          În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.

-          În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

-          Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

-          Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.

-          Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

-          Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

-          Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

-          În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

-          Pacientul are acces la datele medicale personale.

-          Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

-          Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

-          Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.

-          Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.

-          Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.

-          Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.

-          Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.

-          În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

-          Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi se aduc la cunoştinţa publicului.

-          Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat. Se exceptează cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.

-          Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

-          Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

-          Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

-          Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.

-          Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.

-          Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

-          Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

-          Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

 

 

PACIENTII  INTERNATI  IN SPITAL  SUNT OBLIGATI:

 

1.      Să respecte Regulamentul  Intern al spitalului;

2.      Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital (pajama, halat/capot, papuci);

3.      Sa predea vestimentatia proprie la garderoba unitatii, atat la internare, cat si dupa revenirea din permisie (in cazul investigatiilor suplimentare). Obiectele de vestimentatie se vor restitui la externare, cheile aflandu-se la asistenta de serviciu.

4.      Este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii;

5.      Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară decât pentru diferite consulturi şi investigaţii prescrise de către medic;

6.      Sa nu introduca si sa nu consume băuturi alcoolice in spital.

7.      Este interzis fumatul în incinta spitalului – conform legii 15/2016.

8.      Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte personalul medical din secţia unde sunt internaţi şi din spital;

9.      Pacienţii sunt obligaţi să manifeste o atitudine civilizată faţă de ceilalţi pacienţi internaţi;

10.  Respectarea ordinei şi liniştii, păstrarea curăţeniei în saloane, sala de mese, coridoare;

11.  Sa respecte activitatile de curatenie in spital, sa permita aeresirea saloanelor de cel putin doua ori pe zi sau de cate ori este nevoie.

12.  Sa pastreze alimentele de orice fel numai in frigider (nu pe masa sau noptiera);

13.  Sa colecteze selectiv deseurile menajere HARTIE, PLASTIC, STICLA in recipientele puse la dispozitie de catre institutie conform legii 132/2010.

14.  Sa atentioneze personalul de serviciu asupra eventualelor avarii la instalatiile electrice, sanitare, sau de incalzire centrala.

15.  Sa anunte si sa respecte recomandarile personalului de serviciu in caz de inceput de incendiu.

16.  Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului, în caz contrar vor fi obligaţi la plata contravalorii bunurilor deterioarte;

17.  Introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie.

18.  Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulile de igienă personală;

19.  Să respecte regulile de acces ( program de vizita), conf.ord 1284/2012 respectand programul de vizita al apartinatorilor pacientilor din spital.

20.  In cazul in care aveti asupra dvs. obiecte de valoare pe care doriti sa le lasati in seiful spitalului, va rugam sa va adresati medicului sau asistentei de serviciu. Acestea se predau pe baza unui proces verbal asistentei de serviciu. Ele se predau si se preiau pe baza cartii de identitate. Restituirea lor se face la externare sau la cerere.

21.  Sa respecte activitatile de curatenie in spital, sa permita aeresirea saloanelor de cel putin doua ori pe zi sau de cate ori este nevoie.

22.  Pacientul/ aparţinătorul are obligaţia de a citi consimţămintele informate aplicate în unitate şi de a le semna;

23.  Să respecte cu stricteţe planul de tratament şi regimul alimentar recomandat,  să discute despre orice schimbare pe care o doresc, sau care intervine din cauze externe, cu medicii curanţi care au stabilit tratamentul;

24.  Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical;

25.  Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.

26.  Sa ofere personalului medical toate informatiile relevante despre starea de sanatate proprie precum si informatii de orice alta natura care pot afecta sau influienta ingrijirea medicala.

27.  Să achite contravaloarea serviciilor medicale în cazul în care pacientul nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate sau daca doresc investigatii nerecomandate de medicul curant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarbatorim impreuna

Prezentare

Pagina pacientului

Sectii

Compartimente

Farmacie

Ambulator

INFO SARS-COV2

 

Str. 1 Decembrie Nr.3, Alesd, jud. Bihor