Accesul în spital este permis în condiţiile stabilite prin Ordinul MS. nr. 1365/2008 privind organizarea serviciului de pază şi a regimului de acces în unităţile sanitare publice cu paturi.

Accesul în spital al vizitatorilor este permis în intervalul orar 13,00-20,00, numai cu respectarea următoarelor condiţii:

         a) accesul se permite numai prin intrarea şi în locurile şi spaţiile special afectate vizitatorilor de managerul spitalului;

   b) accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul aparţinătorilor vor aştepta într-o zona bine delimitată, dacă spaţiul spitalului o permite;

   c) pe toata perioada prezenţei în incinta spitalului, vizitatorii trebuie să poarte la vedere ecusonul care îi atestă această calitate.

 Pentru urgenţele medico-chirurgicale ale pacienţilor, accesul acestora în spital este permanent.

În afara programului prevăzut pentru vizitarea bolnavilor, accesul în spital se face numai pe baza "biletului de liber acces în secţia...", eliberat de medicul curant şi vizat de şeful de secţie sau de medicul de gardă.

 În intervalul orar 8,00-13,00, pacienţii au acces, însoţiţi sau nu, cu bilet de internare.

 După ora 20,00, şeful de obiectiv/tura va efectua un control în incinta unităţii, pentru a se asigura că aparţinătorii au părăsit spitalul, excepţie făcând aparţinătorii care au bilet de liber acces cu menţiunea "şi după ora 20,00".

 Aparţinătorul  va putea rămâne în secţie pentru îngrijirea pacientului numai cu bilet de voie semnat de către şeful de secţie;

Este interzis accesul persoanelor străine în spital în zonele cu risc: ATI, bloc operator, bloc naşteri, secţie nou-născuţi, sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de deşeuri medicale periculoase, staţie de oxigen, precum şi în orice altă zonă stabilită de managerul spitalului.

            Excepţie de la alin. (1) fac cazurile speciale aprobate de şefii de secţie şi vizate de managerul spitalului.

La ieşirea din spital, persoanele care însoţesc minori sunt legitimate, pentru a se stabili calitatea pe care o au în raport cu minorul: reprezentant legal, gradul de rudenie şi legitimitatea părăsirii spitalului de către copil.

Încăperile în care nu au acces persoanele străine au la intrare anunţuri de avertizare în acest sens.

Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu stricteţe a interdicţiilor de acces în zonele precizate la art. 57 alin. (1), a regulilor de acces şi circulaţie în spital, precum şi a normelor de conduită civilizată.

 În cazul apariţiei oricăror nereguli, personalul medico-sanitar sesizează de urgenţă serviciul de pază.

 Dacă managerul spitalului stabileşte o perioadă de carantină, conform dispoziţiilor autorităţii de sănătate publică judeţene, în această perioadă se limitează sau se interzice, după caz, accesul vizitatorilor în spital.

 Accesul salariaţilor unor firme prestatoare de servicii în spital este permis numai pe baza de tabel nominal, aprobat de manager, document de identitate şi/sau legitimaţie de serviciu.

 Accesul reprezentanţilor mass-media se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare în specialitate şi a documentului de identitate, precum şi cu acordul managerului spitalului.

 Reprezentanţii mass-media pot filma în spitale numai în spaţiile pentru care managerul şi-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii.

 Managerul de spital desemnează un purtător de cuvânt al instituţiei, care îi însoţeşte pe reprezentanţii mass-mediei, pe durata prezenţei acestora în incinta spitalului.

 Accesul în spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice sau din cadrul instituţiilor aflate în subordinea sa, medici în schimb de experienţă, medici rezidenţi, studenţi etc., se face pe baza legitimaţiei de serviciu.

   Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului.

 Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniţii, substanţe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu şi a pacienţilor ori patrimoniul unităţii.

 Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele care se află în timpul executării misiunilor de intervenţie, de protecţie a demnitarilor români sau străini ori a personalităţilor sau care asigură paza persoanelor internate, private de libertate.

 Autovehiculele serviciului de ambulanţă, autovehiculele personale sau alte vehicule care transportă persoane care necesită îngrijiri de urgenţă ori persoane care nu se pot deplasa au acces permanent în spital.

 La morga spitalului accesul se face numai în timpul programului de lucru şi cu notificare prealabilă, comunicată serviciului de pază.

 Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse şi servicii în unitatea sanitară, cu respectarea următoarelor condiţii:

   a) numai în timpul programului de lucru şi numai pe poarta de acces stabilită de managerul spitalului;

   b) în situaţiile de urgenţă, numai cu acordul managerului spitalului sau al locţiitorului delegat de acesta;

   c) pe baza legitimaţiei de serviciu, a documentului de identitate şi a confirmării şefilor de servicii sau ai departamentului solicitant.

 Celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces în curtea sau parcarea spitalului numai dacă sunt autorizate de managerul spitalului, pe baza de permis de acces, afişat la vedere, eliberat de unitatea spitalicească şi aprobat de manager.

Conform OMS nr.1284/2012  privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice , angajaţii  vor respecta următoarele:

     1. Programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unitatea noastră se realizează de luni până vineri în intervalul orar 15,00-20,00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică programul de vizită se realizează între orele 10,00-20,00.

    2.Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp.

    3. În situaţia prevăzută la alin. (2), pentru a da posibilitatea vizitei şi pentru ceilalţi pacienţi, dacă există solicitări în acest sens, durata vizitei va fi limitată la 60 de minute.

   4.   Vizitarea pacienţilor în compartimentul ATI este permisă zilnic doar membrilor familiei, respectiv părinţi, copii, surori/fraţi, cu condiţia ca vizita să se facă individual sau cel mult două persoane, cu respectarea procedurilor interne.

   5.Compartimentul ATI are obligaţia de a avea un număr de telefon prin care se asigură informarea familiei de către medicul curant sau medicul de gardă despre starea şi evoluţia pacientului. Aparţinătorii vor fi informaţi despre acest număr de telefon la internarea sau la transferul pacientului în secţia/compartimentul respectivă/ respectiv.

   6. Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele unităţii , la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de directorul medical .

   7.Prin excepţie de la prevederile pct. 1, în cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, indiferent de secţia/compartimentul în care aceştia sunt internaţi, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră, sau poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacă condiţiile din secţia/compartimentul respectivă/respectiv permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spaţiu adecvat de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului respective/respectiv.

   8. În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, accesul unei persoane poate fi permanent.

    9. În cazul copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară se acceptă prezenţa unui aparţinător permanent, dacă se solicită acest lucru.

   10. În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitate se poate accepta prezenţa unui aparţinător permanent, cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment.

   11.  Este strict interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienţilor   

   12.Unitatea noastră urmăreşte încurajarea implicării active a aparţinătorilor la îngrijirea unor categorii de pacienţi:

- copii între 0 şi 16 ani

- pacienti imobilizati la pat;

- pacienti diagnosticati cu boli incurabile.

Aparţinătorul are posibilitatea de a opta pentru a însoţi pacientul pe perioada spitalizării, fie prin internare cu foaie de însoţitor, fie temporar cu bilet de voie de la medicul curant (utilizându-se în acest caz un formular special creat, Bilet de intrare pentru aparţinători).

Aparţinătorul copiilor între 0 şi 16 ani, în special mama, este încurajată să participe la activităţile de îngrijire cum ar fi: cântărira, înfăşare, baie, alimentaţie etc.

În cazul copiilor cu nevoi speciale se pune un accent deosebit pe încurajarea aparţinătorilor în implicarea în procesul de îngrijire.

Sarbatorim impreuna

Prezentare

Pagina pacientului

Sectii

Compartimente

Farmacie

Ambulator

INFO SARS-COV2

 

Str. 1 Decembrie Nr.3, Alesd, jud. Bihor